นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

×

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.worldvision.or.th และ application ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ที่รายละเอียด ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม online ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร อีเมลล์ รหัสประจำตัว facebook, LINE ID หรือ application อื่นๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ และได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินบริจาคตามที่ท่านให้การอนุญาตและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์ facebook, LINE, Instagram, Youtube หรือ application บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของมูลนิธิฯ เช่น การทำธุรกรรมแบบ online การสมัครรับจดหมายข่าว การร้องขอข้อมูลการบริจาค และแบบฟอร์มการบริจาค หรือแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงเมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหา ที่อยู่ และการโต้ตอบในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้บริจาคไว้เป็นความลับเช่นกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลรายงาน ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปแสวงหาประโยชน์อื่นหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งใบเสร็จ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มูลนิธิฯ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการรับทราบและยอมรับการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการตามที่มูลนิธิฯ ได้มีการระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากมูลนิธิฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด แสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ มูลนิธิฯ ได้ทราบ ผ่านช่องทางบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ในส่วนของข้อมูลสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยมูลนิธิฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่ธนาคารในการอนุญาตให้ตัดบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเพื่อทำการหักเงินบริจาค รวมทั้งการจัดส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้สิทธิ์ที่ได้มีการอนุญาตไว้ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่โทร. 02-022-9200 ถึง 2 หรือ Line:@worldvision-thai หรือ privacy@worldvision.or.th

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิฯขอเชิญท่านร่วมส่งต่อความสุขและทวีความชื่อใจให้แก่เด็กๆ ครอบครัวผ่านและชุมชนด้อยโอกาสที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากผ่าน ของขวัญ 50 รายการ โดยของขวัญทุกชิ้นที่มูลนิธิฯเลือกสรรนั้นมาจากการสำรวจความต้องการของคนในชุมชน ท่านจึงมั่นใจได้ว่าของขวัญทุกชิ้น/รายการ จะเป็นประโยชน์ เพิ่มสุข และต่อยอดชีวิตของผู้รับได้อย่างแน่นอน

“ของขวัญ” ตัวแทนแห่งความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่ถูกมอบให้คนสำคัญ หลายครั้งการเลือกของขวัญสักชิ้นอาจมาจากความต้องการของผู้รับ แต่สำหรับเด็กเปราะบางยากไร้แล้ว ของขวัญชิ้นนั้นสามารถเติมเต็มชีวิตของพวกเขาได้อย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นของขวัญที่จับต้องได้อย่างเสื้อกันหนาว กระเป๋านักเรียน หรือจะเป็นของขวัญที่จับต้องไม่ได้ แต่มีค่าเหลือล้น เช่น ทุนการศึกษา กองทุนสำหรับประกอบอาชีพ เป็นต้น

น้องแบ้งค์ เด็กชายอายุ 11 ปี อาศัยอยู่กับปู่ ย่า และน้องชาย ใน จ.ชัยภูมิ บ้านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี คุณปู่ของน้องแบ้งค์เป็นผู้ป่วยติดเตียง ส่วนคุณย่ามีปัญหาทางการได้ยิน ข้อจำกัดทางร่างกายของสมาชิกในครอบครัวส่งผลกระทบกับรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นข้อท้าทายอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของเด็กที่ยังพึ่งพาตนเองไม่ได้อย่างน้องแบ้งค์และน้องชาย

ตอนเด็กน้องแบ้งค์ประสบอุบัติเหตุ ทำให้สูญเสียดวงตาด้านขวาและมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ หลังการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นความจำที่สั้นลง และ สมาธิสั้นกว่าเด็กคนอื่นๆ ในวัยเดียวกัน แต่น้องแบ้งค์ยังคงมีความฝันและหวังถึงวันที่ดีกว่าเดิมสำหรับครอบครัว

“ผมอยากเป็นนักกีฬากรีฑาคนพิการครับ” น้องแบ้งค์เล่าให้ฟัง

คนไทยเกือบ2 แสนคนยังคงว่างงานระยะยาว

คนไทยเกือบ 4 ล้านคนมีรายได้ลดลง เนื่องจากโดนลดชั่วโมงการทำงานเหลือน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน

ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและภาวะเงินเฟ้อหนักที่สุดในรอบ 10 ปี ทำให้เกิดภาระหนี้สินในครอบครัว

ของขวัญเปลี่ยนชีวิต คำขอบคุณจากผู้รับ

ชุด “50 ปีกับการปันสุขด้วยการให้ กับ 50 ของขวัญทวีความชื่นใจ เติมชีวิต เด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ ให้เต็ม”

สนับสนุนเครื่องใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

1,000 บาท
Code 943 : เช่น เสื้อผ้า ถุงมือ ถุงเท้า เบาะนอน มุ้งครอบ เป็นต้น สำหรับเด็กแรกเกิด 1 คน

ช่วยเด็กๆ ให้คลายหนาวด้วยชุดวอร์มกันหนาว

2,000 บาท
Code 345 : เสื้อและกางเกงวอร์มกันหนาวสำหรับเด็ก 3 คน

กระเป๋านักเรียนและชุดเครื่องเขียนสำหรับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

600 บาท
Code 430 : ประกอบด้วย เป้นักเรียน 1 ใบ / ปากกา 4 ด้าม / ดินสอ 4 แท่ง / ยางลบ 1 ก้อน / ไม้บรรทัด 1 อัน / กบเหลาดินสอ 1 ตัว / สมุด 4 เล่ม จำนวน 1 ชุด

ช่วยป้องกันเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากโรคภัยและไข้หวัด

850 บาท
Code 328 : เสื้อกันฝนสำหรับเด็กเล็ก 5 คน

อาหารเช้าปรุงสุกใหม่ให้เด็กเล็กได้กินอิ่มก่อนเริ่มเรียนรู้

500 บาท
Code 420 : จัดเตรียมอาหารเช้าให้เด็กเล็ก 1 คน เป็นเวลา 1 เดือน

แค่มียาสีฟันกับแปรง ก็ไม่ต้องกลัวหรอกแมงกินฟัน

600 บาท
Code 329 : แปรงสีฟัน 10 ด้าม ยาสีฟัน 10 หลอด และแก้วน้ำ 10 ใบ สำหรับเด็กเล็ก 10 คน

กองทุนเพื่อสนับสนุนของขวัญให้น้องตัวเล็ก

เริ่มต้น 300 บาท
Code 903 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

กองทุนเรียนปริญญาตรีให้เยาวชนได้มีอนาคตที่ดี

5,000 บาท
Code 421 : สนับสนุนทุนให้เยาวชนได้เรียนระดับปริญญาตรี

สนับสนุนวิชาชีพให้เยาวชนมีทักษะความรู้เพื่อประกอบอาชีพ

2,000 บาท
Code 426 : ส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อประกอบอาชีพ

สนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเยาวชนให้ตั้งต้นอาชีพ

1,500 บาท
Code 854 : สนับสนุนอุปกรณ์ให้เยาวชนเริ่มต้นอาชีพเพื่อสร้างรายได้

จักรยานปั่น...ปั่น ได้ออกกำลังขา ไปถึงที่หมายเร็วกว่า

2,600 บาท
Code 343 : จักรยาน 1 คัน ขนาดตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก

สนับสนุนเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้เยาวชน

800 บาท
Code 944 : เช่น ดิกชันนารี โต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ โคมไฟ หนังสือเสริมสร้างระบบความคิด เป็นต้น

ส่งเสริมเยาวชน...เรียนรู้ทักษะ พัฒนาการใช้ชีวิต จัดกระบวนการคิด เสริมความเป็นผู้นำ

500 บาท
Code 945 : สนับสนุนเยาวชน 1 คน เข้าร่วมค่ายอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ

กองทุนสนับสนุนของขวัญสร้างอนาคตสำหรับเยาวชน

เริ่มต้น 300 บาท
Code 904 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

สนับสนุนอาหารที่มีคุณค่าให้คุณแม่ตั้งครรภ์

500 บาท
Code 651 : รวมทั้งมีอาสาสมัครเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำทั้งการพบแพทย์และการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่

ข้าวสารสำหรับครอบครัวที่ขาดแคลน

1,100 บาท
Code 292 : ข้าวสาร 30 กิโลกรัม สำหรับ 1 ครอบครัว

ไก่พันธุ์ไข่ให้เด็กๆ มีไข่กินทุกวัน

1,500 บาท
Code 489 : ไก่พันธุ์ไข่ 3 ตัว พร้อมอาหาร

สนับสนันพันธุ์ปลา ช่วยครอบครัวเพิ่มรายได้

1,800 บาท
Code 700 : พันธุ์ปลา 500 ตัว พร้อมอาหาร 50 กิโลกรัม สำหรับ 1 ครอบครัว

ช่วยครอบครัวเริ่มต้นสวนผัก ปลูกง่าย โตไว ไว้เป็นอาหาร

1,000 บาท
Code 701 : เมล็ดพันธุ์ผักคละชนิด 2 กิโลกรัม และปุ๋ยชีวภาพ 5 กิโลกรัม สำหรับ 1 ครอบครัว

อุปกรณ์การเกษตรสำหรับครอบครัว

1,250 บาท
Code 304 : จอบ เสียม คราด พลั่ว บัวรดน้ำ อย่างละ 1 ชิ้น สำหรับ 1 ครอบครัว

ช่วยครอบครัวให้มีฟาร์มเห็ด

3,000 บาท
Code 698 : ก้อนเชื้อเห็ด 50 ก้อนสำหรับ 1 ครอบครัว

กักเก็บน้ำสะอาดใสให้ครอบครัวทั้งใช้และดื่มกิน

2,000 บาท
Code 779 : ถังเก็บน้ำพลาสติกขนาดบรรจุ 330 ลิตร สำหรับ 1 ครอบครัว

ปกป้องครอบครัวจากมาลาเรียและไข้เลือดออก

500 บาท
Code 946 : มุ้งไนล่อนกันยุงขนาด 3 ฟุต และขนาด 6 ฟุต ขนาดละ 1 หลัง สำหรับ 1 ครอบครัว

ครอบครัวได้นอนอุ่นและหลับสบาย

2,200 บาท
Code 947 : ที่นอนขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 หลัง และผ้าห่มขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ผืน สำหรับ 1 ครอบครัว

ส่งเสริมครอบครัวเรียนรู้วิธีทำเกษตรแนวธรรมชาติ

1,500 บาท
Code 948 : สมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเกษตร วัตถุดิบทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ พร้อมให้ความรู้วิธีการการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ครอบครัวเข้มแข็ง สายใยผูกพัน พัฒนาการสมวัย ได้รับการปกป้อง

1,000 บาท
Code 949 : สมทบทุนเพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนและของเล่นเสริมพัฒนาการ พร้อมให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็ก เกี่ยวกับสิทธิเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงและคำที่ไม่เหมาะสม

ตัวช่วยคลายร้อนให้เด็กๆ และครอบครัว

950 บาท
Code 950 : พัดลมชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว พร้อมแผงโซล่าเซลล์ สำหรับ 1 ครอบครัว

อู๊ด อู๊ด วิ่งอุ้ยอ้าย เสริมรายได้ให้ครอบครัว

4,500 บาท
Code 296 : สนับสนุนลูกหมูให้ 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ตัว

กองทุนสนับสนุนของขวัญพัฒนาครอบครัวสู่ความอยู่ดี

เริ่มต้น 300 บาท
Code 951 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

สนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดให้เด็กช่วยกันดูแลและเก็บกินเป็นอาหาร

2,500 บาท
Code 699 : ก้อนเชื้อเห็ด 200 ก้อน สำหรับ 1 โรงเรียน

สมทบทุนสนับสนุนเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียนให้เด็กๆ มีน้ำสะอาด

900 บาท
Code 331 : สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำขนาด 6,000 ลิตร/วัน 1 เครื่อง สำหรับ 1 โรงเรียน

กีฬายาวิเศษ สุขภาพแข็งแรง ฝึกทักษะ เสริมพัฒนาการ

3,000 บาท
Code 340 : ลูกฟุตบอล 2 ลูก / ลูกวอลเล่ย์บอล 2 ลูก / เชือกกระโดด 4 อัน / ไม้แบดมินตัน 1 คู่ พร้อมลูกขนไก่ สำหรับ 1 โรงเรียน

ปีนป่าย แกว่งไกว สไลด์ลื่น สุข สนุก และปลอดภัย

1,500 บาท
Code 695 : สมทบทุนซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่นในโรงเรียน

ห้องน้ำสะอาดน่าใช้ เด็กๆ มีสุขอนามัยที่ดี

650 บาท
Code 462 : สมทบทุนเพื่อสร้างและซ่อมแซมห้องน้ำในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ช่วยเหลือเด็กๆ จากความเสี่ยง เรื่องต้องรู้ทั้งคุณครูและคนในชุมชน

1,000 บาท
Code 952 : สมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กจากความเสี่ยง เช่น ถังดับเพลิง เสื้อชูชีพ เรือ รั้วหรือประตูโรงเรียนที่มิดชิด พร้อมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ครูและผู้ดูแล

เติมทักษะ เสริมจินตนาการ พาเด็กๆ เดินทางสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้

2,000 บาท
Code 428 : สนับสนุนสื่อและของเล่นที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น หนังสือ ชุดของเล่นไม้ แผนที่ เป็นต้น

พัดลมสำหรับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงการระบายอากาศ

2,600 บาท
Code 953 : พัดลมขนาด 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้เด็กๆ เรียนหนังสือและทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสบายใจวันที่อากาศร้อน

เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ให้เด็กๆ ด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลเสริมทักษะ

1,200 บาท
Code 954 : คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด พริ้นเตอร์ 1 ตัว เป็นต้น สำหรับโรงเรียน

กองทุนสนับสนุนของขวัญเสริมศักยภาพโรงเรียนให้เด็กพร้อมเรียนรู้

เริ่มต้น 300 บาท
Code 955 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

เสริมศักยภาพเกษตรกร พัฒนาผลผลิต ปรับใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3,000 บาท
Code 956 : กองทุนสนับสนุนทุนเริ่มต้นให้ชุมชนในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์การเกษตร การอบรมวิธีเสริมศักยภาพและพัฒนาผลผลิต (การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การทำปุ๋ยชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การจัดทำระบบน้ำ)

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จัดหาช่องทางการตลาด

3,500 บาท
Code 957 : กองทุนส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเสริมความสามารถด้านการตลาดเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (สำหรับ 20 ครอบครัว)

กองทุนสนับสนุนของขวัญยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

เริ่มต้น 300 บาท
Code 958 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

ช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะให้ได้รับโอกาสด้านต่างๆ

500 บาท
Code 777 : กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่มีผู้อุปการะให้ได้รับโอกาสด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สุขอนามัย ฯลฯ

ช่วยเหลือเด็กๆ สำหรับสิ่งจำเป็นเร่งด่วน

800 บาท
Code 21 : กองทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับเด็กยากไร้ เช่น ค่าเดินทางไปโรงเรียนหรือ โรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารสำหรับเด็กเปราะบางยากไร้ เป็นต้น

ของขวัญเพื่อความอยู่รอด

1,000 บาท
Code 22 : จัดหาถุงยังชีพ น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ และสิ่งจำเป็นพื่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ

ช่วยเพิ่มอุปกรณ์เสริมให้น้องที่ขาดหรือบกพร่อง

3,000 บาท
Code 425 : 'กองทุนสนับสนุนอุปกรณ์เฉพาะช่วยเหลือเด็กทุพพลภาพ เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นสายตา ไม้ค้ำยัน วีลแชร์ ฯลฯ และให้ความรู้ ผู้ปกครอง ครู ในการดูแลเด็กทุพพลภาพ ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

ช่วยน้องที่เรียนรู้ช้า พัฒนาให้ดีขึ้น

1,500 บาท
Code 583 : 'กองทุนช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สนับสนุนจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การผลิตสื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

กองทุนสนับสนุนของขวัญเพื่อแบ่งปันและสร้างโอกาส

เริ่มต้น 300 บาท
Code 959 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

กองทุนบรรเทาความทุกข์ยากเร่งด่วนของเด็กและครอบครัวยากไร้ - Gift Catalogue fund

เริ่มต้น 300 บาท
Code 308 : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนรายการของขวัญข้างต้น

โครงการอุปการะเด็ก - Child Sponsorship

700 บาท
Code 1 : อุปการะเด็กเปราะบางยากไร้

สรุปจำนวนของขวัญ 0 รายการ
ยอดรวมทั้งหมด 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน เพื่อมูลนิธิฯ จะจัดส่งใบสรุปการบริจาครายปีให้ท่าน สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี