นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

×

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการ www.worldvision.or.th และ application ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Personal Information) ที่รายละเอียด ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โครงการต่างๆ และช่องทางการช่วยเหลือมูลนิธิฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่มูลนิธิฯ มูลนิธิฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และสื่อสังคม online ต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น Facebook, LINE, Instagram, Youtube ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมครอบคลุมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชม การดูหน้าเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการเครือข่ายและการเข้าเยี่ยมชมทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อมเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์หรือโทรสาร อีเมลล์ รหัสประจำตัว facebook, LINE ID หรือ application อื่นๆ รวมถึงลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาคของท่านต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตามที่ได้ระบุไว้ และได้รับการอนุญาตตามกฏหมายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเงินบริจาคตามที่ท่านให้การอนุญาตและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่าน มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ เว็บไซต์ facebook, LINE, Instagram, Youtube หรือ application บนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของมูลนิธิฯ เช่น การทำธุรกรรมแบบ online การสมัครรับจดหมายข่าว การร้องขอข้อมูลการบริจาค และแบบฟอร์มการบริจาค หรือแบบฟอร์มการให้ข้อมูลต่างๆ เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงเมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์มายังมูลนิธิฯ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหา ที่อยู่ และการโต้ตอบในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ของผู้บริจาคไว้เป็นความลับเช่นกัน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการข้อมูลรายงาน ประชาสัมพันธ์ ระดมทุน หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ เท่านั้น โดยมูลนิธิฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ มูลนิธิฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปแสวงหาประโยชน์อื่นหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่ มูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งใบเสร็จ จัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กระบวนการวิจัย และการวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ มูลนิธิฯ เป็นต้น มูลนิธิฯ จะได้กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการรับทราบและยอมรับการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการตามที่มูลนิธิฯ ได้มีการระบุไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะให้ความยินยอมให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ใดๆ จากมูลนิธิฯ และสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิ์การอนุญาตเก็บข้อมูล โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียด แสดงความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ มูลนิธิฯ ได้ทราบ ผ่านช่องทางบนเว็บไซด์ของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่ในส่วนของข้อมูลสมาชิก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มูลนิธิฯ ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต โดยมูลนิธิฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวม เช่น การใช้มาตรการเรื่องความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผล และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึง โดยจำกัดสิทธิบุคคลในการเข้าถึงข้อมูลได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีมูลนิธิฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่ธนาคารในการอนุญาตให้ตัดบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารเพื่อทำการหักเงินบริจาค รวมทั้งการจัดส่งเอกสารที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น มูลนิธิฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีการจัดทำข้อตกลงตามนโยบายความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลกับหน่วยงานผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่จะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อให้ท่านรับทราบถึงนโยบายที่มูลนิธิฯ ได้ถือปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการนำไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการให้สิทธิ์ที่ได้มีการอนุญาตไว้ โปรดติดต่อมูลนิธิฯ ที่โทร. 02-022-9200 ถึง 2 หรือ Line:@worldvision-thai หรือ privacy@worldvision.or.th

ด้วยการสนับสนุนจากท่าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยบรรเทาความยากลำบาก ทำให้พวกเขาเข้าถึง แหล่งอาหาร น้ำสะอาด การศึกษาและอาชีพ ได้อย่างเท่าเทียม ขอท่านโปรดเลือกของขวัญเพื่อเติมเต็มความหวังให้เด็กๆ และครอบครัวในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ การบริจาคของท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี และเพื่อให้ความสุขของการแบ่งปันได้แผ่ขยายออกไปให้กว้างขึ้น โปรดส่งต่อลิ้งโครงการนี้แก่ ครอบครัว และเพื่อนๆ ของท่าน

สมทบทุนเครื่องกรองน้ำ

650 บาท
Code 331 : สมทบซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับโรงเรียน

ถังเก็บน้ำ

1,950 บาท
Code 779 : ถังกักเก็บน้ำพลาสติกสำหรับครอบครัว ขนาดบรรจุ 330 ลิตร

ชุดอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยบุคคล

800 บาท
Code 852 : ชุดรักษาความสะอาดและป้องกันโรค 1 ชุด

กองทุนฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก

450 บาท
Code 651 : ฝึกอบรมแม่เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี

กองทุนสื่อการเรียนรู้เสริมพัฒนาการ

500 บาท
Code 853 : สนับสนุนสื่อการเรียนรู้กับเด็กวัย 0-3 ปี

โครงการอาหารเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

500 บาท
Code 420 : มอบอาหารเช้าถูกโภชนาการกับน้องเล็ก

กองทุนโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี

2,000 บาท
Code 421 : ส่งเสริมเด็กให้เรียนจบถึงระดับปริญญาตรีเพื่อให้มีอนาคตที่ดีกว่า

กองทุนส่งน้องเรียนดี มีอาชีพ

1,500 บาท
Code 426 : สนับสนุนเด็กดีให้เรียนวิชาชีพ เพิ่มทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้

กองทุนเสริมทักษะ สร้างอาชีพ

1,200 บาท
Code 854 : ให้เด็กได้อบรมทักษะตามความถนัด และมอบอุปกรณ์ตั้งต้นอาชีพ

ข้าวสารเสริมพลังงานในทุกวัน

1,000 บาท
Code 292 : สนับสนุนข้าวสารสำหรับ 1 ครอบครัว จำนวน 30 กิโลกรัม

ไก่พันธุ์ไข่หรือพันธุ์เนื้อ พร้อมอาหาร สำหรับครอบครัว

975 บาท
Code 489 : สนับสนุนพันธุ์ไก่ 3 ตัว พร้อมอาหาร 10 กก.

พันธุ์ปลาพร้อมอาหาร สำหรับครอบครัว

1,800 บาท
Code 700 : สนับสนุนพันธุ์ปลา 500 ตัว พร้อมอาหาร

ก้อนเชื้อเห็ดสำหรับครอบครัว

600 บาท
Code 698 : ก้อนเชื้อเห็ด 50 ก้อน สำหรับ 1 ครอบครัว

ก้อนเชื้อเห็ดสำหรับโรงเรียน

2,500 บาท
Code 699 : ก้อนเชื้อเห็ด 200 ก้อน สำหรับ 1 โรงเรียน

เมล็ดพันธุ์พืชคละชนิด และปุ๋ยชีวภาพ

550 บาท
Code 701 : เมล็ดพันธุ์ 2 กก. พร้อมปุ๋ยชีวภาพ/ครอบครัว

โครงการอุปการะเด็ก

600 บาทต่อเนื่องทุกเดือน
Code 1 : มอบโอกาสให้เด็กยากไร้ เสริมอาชีพให้ครอบครัวและชุมชน

บรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

1,500 บาท
Code 22 : จัดหาถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ

ช่วยเหลือเด็กที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

500 บาท
Code 21 : ช่วยเหลือด้านอาหาร สุขภาพ ความเป็นอยู่

สรุปจำนวนของขวัญ 0 รายการ
ยอดรวมทั้งหมด 0 บาท

ข้อมูลของท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบสรุปการบริจาครายปีให้ท่าน สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีประจำปี